Algemene Voorwaarden

Reis- en Boekingsvoorwaarden van Adventures GlobeANVR Reisvoorwaarden

Adventures Globe is aangesloten bij ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. Op al onze reizen evenals modules zijn in beginsel de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing. De ANVR- Reis- en Boekingsvoorwaarden kunnen worden gedownload van de website van de ANVR (http://www.anvr.nl) of kunnen op eerste verzoek langs elektronische weg worden toegezonden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Adventures Globe KvK nr. 51355043 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Adventures Globe is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in het reisaanbod gepubliceerde reizen onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat, indien u als consument deelneemt aan een door ons georganiseerde reis en u zich reeds op de bestemming bevindt, u

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Per boeking (tot maximaal 9 personen) wordt een verplichte toeslag van € 2,50 in rekening gebracht. De garantieregeling kan worden gedownload van de website van het Calamiteitenfonds (http://www.calamiteitenfonds.nl) of kan op eerste verzoek langs elektronische weg worden toegezonden.

Indien Adventures Globe optreedt als reisagent (boekingskantoor) zijn op de te sluiten overeenkomst, naast onderhavige Algemene Voorwaarden van Adventures Globe, in beginsel ook de ANVR-Boekingsvoorwaarden van toepassing.

Indien Adventures Globe optreedt als reisorganisator in de zin van 7:500 e.v. BW zijn op de te sluiten overeenkomst, naast onderhavige Algemene Voorwaarden van Adventures Globe, in beginsel ook de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing.

In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de ANVR-Boekingsvoorwaarden c.q. de ANVR-Reisvoorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden, tenzij de ANVR-Boekingsvoorwaarden c.q. de ANVR-Reisvoorwaarden afwijking niet toelaat. De begripsbepalingen zoals gehanteerd in de ANVR-Boekings voorwaarden c.q. de ANVR-Reisvoorwaarden zijn in de Algemene Voorwaarden eveneens gevolgd.

Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van Adventures Globe is vrijblijvend en kan onverwijld na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. De prijzen op de website van Adventures Globe zijn indicatief en beschikbaarheid is op aanvraag. Een overeenkomst tussen Adventures Globe en klant is pas definitief na ontvangst van volledige betaling in relatie tot de overeenkomst, niet tegenstaand dat wijzigingen kunnen worden doorberekend. Met het aangaan van de overeenkomst aanvaardt de klant tevens de Algemene Voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden en prijswijzigingen

Na een boeking krijgt u een bevestiging en een verzoek tot betaling. Indien niet tijdig betaald wordt, is er van rechtswege sprake van verzuim. Adventures Globe kan dan overgaan tot aanmaning, danwel annulering van de reis. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, behoud Adventures Globe zich het recht voor om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de kosten met inbegrip van brandstofkosten, belastingen, heffingen, prijsopslagen en toepasselijke wisselkoersen. In geval van een boeking onder actietarieven of speciale voorwaarden dient de betaling vóór 16.00 op de dag van boeking door Adventures Globe ontvangen te zijn.

Gebruik van juiste persoonsgegevens

Om het boekingsproces zonder problemen te laten verlopen is het noodzakelijk dat altijd de naam zoals die in het paspoort staat aangegeven wordt gebruikt. Dit geldt zowel voor definitieve boekingen alsook opties op boekingen en voorlopige boekingen. De kosten verbonden aan wijzigingen in persoonsgegevens die nadien moeten worden uitgevoerd bedragen €50,-. Dit kan worden verhoogd met extra kosten die de luchtvaartmaatschappij in rekening brengt.

Vliegtickets

Vliegtickets vallen niet onder de SGR-garantie, dit houdt in dat bij een faillissement van een luchtvaartmaatschappij geen compensatie mogelijk is vanuit het Garantiefonds Reisgelden, noch Adventures Globe hiervoor aansprakelijk is te stellen. Tevens vallen vliegtickets niet onder de garantieregeling van het calamiteitenfonds.

Wijzigingen door de klant

Bij ieder verzoek om wijzigingen is het van belang een herbevestiging van deze wijzigingen van onze organisatie te ontvangen. U kan er niet zondermeer vanuit gaan dat alle wijzigingen kunnen worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat de juiste contactgegevens worden doorgegeven en tevens raadzaam om regelmatig uw email te checken. Opdrachtgever is gebonden na het verstrekken van de opdracht. Bij wijzigingen kunnen extra kosten in rekening gebracht worden, deze worden van geval tot geval bepaald evenals restituties bij annuleringen.

Wijzigingen door Adventures Globe

Adventures Globe organiseert reizen met een avontuurlijk karakter meestal in niet-westerse landen of landen die in ontwikkeling zijn. Daarbij kunnen zich bepaalde situaties of (overmachts) omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken vlak voor vertrek of zelfs ter plaatse, wijzigingen in route, accommodaties, vervoer en/of programma door te voeren. Hierdoor kunnen zich afwijkingen ten opzichte van de reisbeschrijving voordoen, waarvoor al dan niet verrekening kan plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een luchtvaartmaatschappij haar vluchtschema verandert. Dan kan het noodzakelijk zijn met een andere maatschappij te vliegen of de reis verder aan te passen.

Preferenties en essenties

Onderscheid wordt gemaakt tussen preferenties en essenties. In geval van preferenties gaat het om speciale wensen zoals diëten of plaatsen in het vliegtuig waaraan indien mogelijk zal worden voldaan. In geval van essenties gaat het om een wens zo essentieel, dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen. Indien er sprake is van essenties dienen hierover van tevoren afspraken te worden gemaakt tussen Adventures Globe en de klant.

Minimum aantal deelnemers

Voor sommige arrangementen geldt het vereiste van een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis mogelijk niet zal worden uitgevoerd. Het minimale vereiste aantal deelnemers wordt in dat geval aangegeven. Voor aanvang van de reis zal mededeling worden gedaan over opzegging van de reisovereenkomst als gevolg van het niet bereiken van het minimale aantal deelnemers. In voorkomende gevallen kan na overleg tussen organisatie en klant besloten worden de reis, eventueel in aangepaste vorm, toch doorgang te laten vinden.

Ontdekken van culturen in verre landen

Reizen van Adventures Globe gaan meestal naar verre landen waar mensen andere gebruiken, gewoonten en mentaliteit hebben. Het contact met andere culturen maakt reizen juist interessant, maar betekent ook dat sommige dingen anders zijn of gaan dan wat men thuis gewend is. Er wordt gesproken van 'verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben'.

Privacy Policy

Adventures Globe verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeengekomen opdracht. In voorkomende gevallen kunnen deze derde partijen buiten de EU gevestigd zijn en vallen zij niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze gevallen gaan we uit van uw uitdrukkelijk gegeven toestemming. Bij verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen, gaan we uit van de uitdrukkelijk gegeven toestemming door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze uitdrukkelijke toestemming, wordt met het aangaan van de overeenkomst gegeven. We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Omboeken

Een ticket kan eventueel omgeboekt worden naar een andere datum of maatschappij zolang deze nog niet is uitgeprint en er plaats beschikbaar is. Adventures Globe brengt hiervoor €50,- administratiekosten per persoon in rekening.

Tijdens de reis

In gevallen waarin er iets niet goed is tijdens de reis dient u ter plaatse direct te laten weten wanneer er iets is, zodat er ook ter plaatse een passende oplossing gezocht kan worden. Bij terugkomst kan Adventures Globe, hoe graag ze ook zou wensen, eventuele tegenvallers vaak niet meer oplossen.

Paspoorten, visa en gezondheid

Op de landensites van Adventures Globe wordt algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of verkregen informatie correct is. Voor verschillende landen gelden afwijkende adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts.

Wijziging uitgebrachte offerte

Indien een uitgebrachte offerte op verzoek van de klant vaker dan tweemaal wijzigt, dan brengt Adventures Globe hiervoor een administratieve vergoeding van €30,- in rekening.


© 2024 adventuresglobe.nl - alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Copyright
KVK NL: 51355043 0000 - Alle prijzen zijn inclusief BTW.